گفتار هفتاد و پنجم ” دنیای درون بشر “

54

بازتابی از تجلی اراده آدمی است و اینکه آدمی باید برای تحقق امر هدایت خود مشخصا سرمایه گذاری کند.