فیگورگیری دسته ۸۰ کیلوگرم پرورش اندام انتخابی تیم ملی

1,176
۱-مجید امانی ۲-رسول زعی علیا ۳-مهران حاجی وند قالبی ۴-محمد رضا قره گوزلو ۵- مهدی ملک زاده
4 سال پیش
#
مجله حرکت 12 دنبال کننده
pixel