قابل توجه خودم و مدرسان و اساتید صنعت آموزش: پسرشجاع نباشیم

117
هرچیزی میتواند پول تولید کند؛ برطرف کردن هر خواست و نیازی میتواند پولساز باشد. آموزش و دوره های آموزشی و پکیج های آموزشی هم از این قاعده مستثنی نیستند. اما باید مراقب آموزش دهنده و محتوای آموزشی بود، در قبال پولی که پرداخت می کنیم، آموزش مناسبی دریافت کنیم. امیدوارم خودم و بقیه ی اساتید محترم فعال در صنعتِ آموزش غیردولتی ایران گرفتار این هوس پولدار شدن نشویم. www.sajadsoleimani.com
pixel