گزارش توسعه پذیری سه ماهه اول 98

117

گروه توسعه‌پذیری اندیشگاه طرح هزاره، شاخص توسعه‌پذیری (THPDI) را به صورت فصلی و سالانه سنجیده و گزارش می‌کند. در گزارش توسعه‌پذیری، توسعه به مثابه یک روند در جریان در نظر گرفته می‌شود که هر اقدام یا سیاست، مسیر آن را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. هدف از سنجش شاخص توسعه‌پذیری جلب توجه افکار عمومی و سیاست‌گذاران به ایجاد امکان یا قوه توسعه در یک دوره یا فرسایش قوه توسعه در نتیجه سیاست‌ها و راهبردها و فعالیت‌های سازمان‌های مختلف است.