گروه دکر بند در خوشاشیراز

285

بخشی از گفتگوی حامد و توحید کاظمی (گروه دکر باند)در خوشاشیراز