آیات پر تکرار در آموزش کوتاه دکتر سرکشیک زاده در گزینه4

145

دکتر سرکشیک زاده در برنامه گزینه 4 شبکه 4 سیما در بخش آموزش کوتاه این برنامه ، به بررسی آیات مهم و پر تکرار کنکور پرداخت www.drsarkeshikzadeh.com