استفاده از موم های ارتودنسی

73
استفاده از موم های ارتودنسی در مواردی که سیم ها و براکت های ارتودنسی باعث ایجاد ناراحتی در دهان بیمار می شوند. https://drpayamhosseini.com
pixel