جان بی جمال جانان؛ حافظ خوانی معظم له

553

جان بی جمال جانان میل جهان ندارد هر کس که این ندارد حقی که ان ندارد با هیچکس نشانی زان دل ستان ندیدم یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد