عزداری اربعین98 - حاج بشیر عابدی

299
مراسم عزاداری شب اربعین 98 هیئت قرآنی و عزادای خانه قرآن مکتب الحسین (ع) روستای میدانجوق
pixel