1000 سال نگهت میدارند تو را بخاطر گناه ..../ صلوات بر حضرت محمد وال محمد(ص))

145