شعرخوانی سید حمیدرضا برقعی به مناسبت دهه کرامت

162

دارد دل ما راه نجاتی دیگر در مشهد و در قم ، عتباتی دیگر بر بانوی با کرامت قم صلوات بر شاه خراسان صلواتی دیگر http://ansarclip.ir