ضمایر ملکی در زبان آلمانی(قسمت دوم) - در حالت فاعلی داتیو و اکوزاتیو

53
جدول ضمایر ملکی وابسته یا صفات ملکی در زبان آلمانی-آموزش کامل زبان آلمانی در وبسایت: bambbo.ir با مراجعه به وبسایت https://bambbo.ir/ می توانید با بانک صوتی و تصویری زبان آلمانی- ضرب المثل ها ،داستان های آلمانی ، آموزش کامل کتابهای منشن از پایه و نکات و گرامر زبان آلمانی آشنا شوید. اینستاگرام آموزش آلمانی: bambbo.ir_deutsch
pixel