کجایی همه دار و ندارم ... در رثای امام زمان عجل الله حاج محمود کریمی

585

کجایی همه دار و ندارم ... بامداحی حاج محمود کریمی در رثای امام زمان عجل الله