فرش

2,972

این کلیپ توسط مرکز رسانه قوه از کارگاه های تولید فرش در بنیاد تعاون زندانیان تهیه شده است