فرش

3,162
این کلیپ توسط مرکز رسانه قوه از کارگاه های تولید فرش در بنیاد تعاون زندانیان تهیه شده است
pixel