انعطاف پذیری آدمی

36

آدمی استعداد و توان انعطاف پذیری بسیاری است میتواند خود با زندگی مدرن وفق دهد تا زندگی در قطب شمال و حتی جنگل لکن آنچه مهم است آنست که او همواره بفکر بهترکردن شرایط زیست خویش است

حسین توکلی
حسین توکلی 77 دنبال کننده