چرا چارلز لکلرک در گرندپری ایتالیا 2019 جریمه دریافت نکرد؟

6,931

فرمول یک ایران - چرا چارلز لکلرک در گرندپری ایتالیا 2019 جریمه دریافت نکرد؟