برده می‌شوی

252
حقیقتی تلخ و انکار ناپذیر در مورد ما و این جهان
pixel