کلیپ نفوذ کاری از معاونت سیاسی سپاه

6,086
همه ی گام های این مبارزه ی راهبردی نفوذ برای این صورت می گیرد كه آمریكا بتواند از فضای به وجود آمده، به تغییر در معادله ی قدرت و سیاست داخلی ایران برسد؛ امری كه هرچند در اظهارات علنی مقامات آمریكایی به آن اشارتی می شود، اما در واقع بیش از هر چیزی بر آن حساب و تمركز كرده اند كه این فضا، مقدمه ی نفوذ و سپس براندازی جمهوری اسلامی باشد
filimo
آقازاده - فصل 1 قسمت 1
%80
حامد در شب عروسی اش پس از دستگیری نیما، واقعیتی هولناک برایش آشکار می شود...
pixel