کریمی قدوسی : جریان انقلابی به کندوی نفوذی ها، نفوذ کرده و در حال قلع و قمع است

676

نظام اسلامی از صبر راهبردی خارج شده و وارد اقدامات راهبردی شده است. دوگانه جنگ یا صلح، با حکمت مقام معظم رهبری به گزینه نه جنگ نه مذاکره بلکه مقاومت تبدیل شده است.