اگر پوست کلفت هستید، کارآفرینی کنید

569
برخی از جوانان فکر کارآفرینی را در سر دارند، ولی با وجود شکست بسیاری از کارآفرینان از اینکه بخواهند کسب و کاری را راه بیاندازند، می ترسند و ایده کارآفرینی شان را اجرایی نمی کنند. دکتر گلستان، مشاور کسب و کار معتقد است که هر مشکلی که در کشور وجود دارد، وجود دارد و آن کسی برنده است که به جای غر زدن و منصرف شدن از اجرایی کردن ایده هایش در رابطه با آن کسب و کار تحقیق کند و وارد میدان شود.
pixel