سخنگوی جامعه روحانیت مبارز پاسخ داد؛ وضعیت روحانیون در بین افکارعمومی چگونه است؟

175
pixel