سکوت نمی کنیم، معصومین خط قرمز ماست.

304

گفتگو های زیاد در مورد سخنان یکی از مسولین که چرا دامنه نقد را به حریم معصومین کشانده اید معصومین خط قرمز ماست و معصوم بودن آنها از خطا و اشتباه از مسلمات مذهب ماست