نوای چنگ ایرانی در گوش و جانِ مخاطب جهانی

40

ایران سرزمین چنگ هاست و صاحب ۲۵ نوع ساز چنگ در طول شش هزار سال تاریخ بوده است. بنابراین وقتی از چنگ ایرانی حرف می زنیم، باید بدانیم از کدام دوره زمانی و کدام منطقه سخن می گوییم. سیف الله شکری - پژوهشگر، سازنده و احیاکننده سازهای قدیمی ایرانی - که در قزوین مشغول فعالیت است، درباره چنگ ایرانی توضیح می دهد و با یکی از سازهای خود، قطعاتی را برای مخاطبان ایسنا می نوازد.

pixel