"اوردوز" 38 | شخصیت ضداجتماعی : شکارچی جنسی

4,943

شخصیت ضداجتماعی به راحتی دروغ می گوید بدون ایجاد تغییر دربدن و تنفسش.دائم در حال نقشه کشیدن هست.مرموز و پنهان کننده افکار و امور کارهایش می باشد.دارای حساب بانکی بدون اطلاع همسرش می باشد.در ایجاد رابطه بسیار تبحر دارد وبرای رسیدن به اهدافش داستانسرایی ودروغ می گوید وبه شکارچی جنسی مشهور می باشد.