در شرایط جنگ اقتصادی جلسات ساعت نمی شناسد

47

رئیس جمهور در نشست با مدیران و معاونین وزارت اقتصاد: در زمان جنگ هم جلسات ما ساعت نمی شناخت، اکنون که در شرایط جنگ اقتصادی هستیم نیز شرایط همین است. @GeraaMedia