بازیافت زباله تر آشپز خانه به صورت مستقیم در خاک کرم خاکی دار به مدت 1 ماه

276

دفع زباله های آشپزخانه به طور مستقیم در باغ به منظور ایجاد کمپوست در باغ خود. این ساده ترین و ساده ترین راه برای ساخت کمپوست است. اطمینان حاصل کنید که آشپزخانه خود را از دست می دهد شامل موز پوست، تولید قلمه، و همچنین برخی از حوله کاغذ یا مواد خشک برای ارائه کربن است. همچنین مطمئن شوید که باغ شما دارای کرم های زمین است. اگر شما کرم های زمین را ندارید، برخی از وایگلا های قرمز آنلاین را خریداری کنید. تا زمانی که مواد ارگانیک تجزیه نکنید، چیزی نکنید. منطقه را مرطوب نگه دارید تا شرایط مناسب برای کرم های زمین فرا