آموزش ارسال پیام صوتی(تماس کوتاه)در سامانه کاوه پیامک و نحوه ساخت پیام صوتی

142
نحوه ارسال تماس کوتاه صوتی بصورت انبوه با استفاده از سامانه کاوه پیامک و معرفی نرم افزاری برای ساخت فایل wavبنامAudacity.
pixel