یکپارچه سازی منابع سازمانی-بهبود عملکرد مالی سازمان ها

848
SAP می تواند در مدیریت حجم زیادی از داده های مورد نیاز، به سازمان ها کمک کند. با استفاده از تکنولوژی Real-Time سازمان ها قادر خواهند بود عملکرد مالی خود را بهبود داده، ریسک های موجود را کنترل و بهره وری را افزایش دهند.
pixel