دین و زندگی کنکور با دکتر سرکشیک زاده در گزینه 4 شبکه4

456

4 مهرماه دکتر سرکشیک زاده مهمان برنامه گزینه4 بود و به تدریس درس 3 دین و زندگی پایه دوم در گزینه 4 شبکه 4 سیما پرداخت www.drsarkeshikzadeh.com