مستند آقا سعید {سعید قاسمی }

943

این مستند به بررسی زندگی و عملکرد سعید قاسمی در دوران جنگ و فداکاری های وی اشاره دارد