قاتلین امام حسین(ع) زخم خورده دوران امام علی(ع) بودند

127