قانون های کانالم ........کپ

95
اول اینکه اگه لایک می کنی بگی بهم یا اگه نفر اول شدی بگی اولین لایک دوم اینکه وقتی بازنشر می کنی بگو سوم اینکه دنبال کردی بگی و اینکه منم دنبالت کرده باشم میگم
pixel