دوربین هفت-احداث مرکز نوآوری تحول دیجیتال در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

33
احداث مرکز نوآوری تحول دیجیتال، نقطه آغازی جهت حرکت به سمت تحول دیجیتال در صنعت فولاد کشور در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
pixel