آیا حور العین بهشتی فقط برای مردان است؟

1,029

منبع:velayattv.com -آیا حور العین بهشتی فقط برای مردان است؟ آیا غلمان خدمت کاران بهشتی هستند یا همسران بهشتی برای بانوان؟-استاد محمدی - شبکه ولایت-آموزش عقاید-

مبلغ اسلام
مبلغ اسلام 759 دنبال کننده