بازدید معاون توسعه علوم پزشکی از پروژه های عمرانی

193
دکتر مهدی محسن زاده معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی گراش از پروژه های عمرانی و اماده ی افتتاحِ علوم پزشکی در روستاههای کنار زیارت، خلیلی، حسین آباد، محمد زینا، کنک و ریشه و همچنین فداغ و نیز مرکز جامع سلامت شهر ارد بازدید کرد.
pixel