چند گروه از آسیب دیدگان اجتماعی بر سر سفره افطار موسسه کاهش آسیب سیمای سبز رهایی

162

موسسه کاهش آسیب سیمای سبز رهایی در رمضان سال نود و هشت میزبان چند گروه از آسیب دیده های اجتماعی بوده است. ببینید و بشنوید صحبت های یک ترنس را در رابطه با ترنسکشوآل ها و افراد دارای ملال جنسیتی.