اشرافیت

143
اشرافیت نمونه ای از اشرافیت خاندان پهلوی و عدم توجه به بازار ایرانی
pixel