شب شعر عاشورا- استاد مجمد جواد محبت

430

شعرخوانی استاد مجمد جواد محبت در شب شعر عاشورای شیراز