تصرف شهر تاریخی پالمیرا در سوریه توسط داعش !

627

سیاسی-سلفی-تکفیری-