کتاب تفکر و سواد رسانه‌ای | درس۲ :: پیام همبرگری

531
تدریس درس دوم کتاب تفکر و سواد رسانه‌ای و تبیین مفهوم پیام همبرگری، متن، زیرمتن و فرامتن | معلم این درس حسین غفاری است و با استفاده از محتوای مکمل مدرسه هنر و رسانه آینه تدریس انجام شده است.
از سر نوشت 56 دنبال کننده
کشتارگاه
%80
کارگردان: عباس امینی مدت زمان: یک ساعت و 42 دقیقه
کشتارگاه
pixel