آنالیز و تحلیل وب سایت با استانداردهای جهانی

433

در این ویدئوی آموزشی توضیحات کوتاهی در مورد وب سایت های کارآمد و نحوه آنالیز و بررسی و اصلاح آنها ارایه می کنیم . این ویدئو توسط حسن میرابوطالبی ارایه می شود . www.oneclick.ir