اجرای لَه لَه تالشی توسط علی طالب نیا از دهستان ارده

3,711

نی نوازی تالشی توسط علی طالبنیا این قطعه ویدئو در کَنه کلان دهستان ارده توسط آقای طالب نیا اجرا شده ارسالی از طرف دختر محترم شان سرکار خانم پ طالب نیا