عملکرد درست و قابل قبول سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد

66

احسان اصولی، رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی مشهد: «در رسیدن به هدف تعادل بخشی و توازن در فضای فرهنگی شهر، موفق عمل کرده ایم» بازخوانی گوشه هایی از اولین جلسه شورای اداری سازمان اجتماعی فرهنگی شهرداری مشهد