لحظه هدف قرار دادن جنگنده سعودی بر فراز صنعا توسط ارتش

831

فیلم/ لحظه هدف قرار دادن جنگنده سعودی بر فراز صنعا توسط ارتش یمن http://bidary-eslami.org