سعید_علی_حسینی و پاسخ به شایعه ی نزدن وزنه برای گرفتن طلای بهداد_سلیمی

196

سعید_علی_حسینی و پاسخ به شایعه ی نزدن وزنه در مسابقات_آسیایی جاکارتا برای طلا گرفتن بهداد_سلیمی