امروزرازندگی نکرده ای تاوقتی به موجودی کمک کنی که توان جبران محبتت رانداشته باشد

76
امروز را زندگی نکرده ای تا وقتی به موجودی کمک کنی که توان جبران محبتت را نداشته باشد
helenrose110 366 دنبال کننده
pixel