hello every one - this is Mark

28

در این درس 10 مکالمه ساده و کوتاه به همراه متن آن و گویش (مارک) مشاهده می کنید. نکته جالب توجه این است که بعد از اتمام مکالمه از شما خواسته میشود تا به عنوان مخاطب (مارک) با او مکالمه کنید. نکته دیگر اینکه در ادامه جای شما و (مارک) عوض می شود و این بار (مارک) مخاطب شماست.

توتالین
توتالین 2 دنبال کننده