تنبیه سارقان سیب،توسط پلیس با همان سیبهای سرقتی!!!!!

504

سارق-جزا-دیدنی-باورنکردنی-ضربه-پرتاب-بازداشت-دستگیری