برداشت دستی پنبه در آرژانتین

250
آرژانتین پنجمین تولید کننده بزرگ پنبه دنیا بعد از چین امریکا برزیل و هند است
pixel