ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

نوروفیدبک با جدیدترین تکنولوژی و دانش روز دنیا

235
نوروفیدبک درمانی است که نیاز به دانش و تکنولوژی روز دنیا دارد. مرکز توانبخشی وصال بالاترین دانش و تکنولوژی را در سطح کشور در این زمینه دارد .www.vesalcenter.com
pixel